Vitamini

Vitamin K2 – Zapostavljeni akter u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja

Vitamin K2

Vitamin K2- važna uloga u očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema

Kardovaskularne bolesti i dalje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti širom sveta, a rezultat su mulifaktorijalnog delovanja inflamacije, metaboličkog sindoma i kalcifikacije arterija. Proces kalcifikacije ili taloženje kalcijuma na zidovima arterija dovodi do njihvog očvršćavanja, smanjenja elastičnost i ilumena. Proces kalcifikacije arterija je uglavnom udružen sa aterosklerozom, dijabetesom i hroničnom bolešću bubrega, pogađa širok spektar pacijenata i povezuje sa 3 do 4 puta većim rizikom za nastanak i progresiju kardiovaskularnih oboljenja. Na sreću, sve veći broj naučnih dokaza potvrđuje važnu ulogu vitamina K2 u očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema koja se upravo ogleda u regulaciji homeostaze kalcijuma.

Vitamin K1 i vitamin K2

Poznato je da se vitamin K javlja u dve forme, kao vitamin K1 (filokinon) i nekoliko oblika vitamina K2 (menakinoni – MK). Porodica vitamina K2 obuhvata predstavnike koji se razlikuju na osnovu broja dvostrukih veza u molekulu (od MK-4 do MK-10). Menakinon se predominantno stvara posredstvom mikrobiote creva, a u malim količinama se može naći u hrani, kao što je piletina, puter, žumence jajeta (MK-4), sir (MK-8 i MK-9), ferementisana soja (MK-7).

Dok je vitamin K1 prevashodno uključen u regulaciji sinteze faktora koagulacije, vitamin K2 se transportuje do ekstrahepatičnih tkiva, kao što su kost i vaskularni zid, gde reguliše aktivnost glavnih vitamin K zavisnih proteina, matriksnog Gla proteina (MGP) i osteokalcina. Da bi pomenuti protein mogli pravilno da funkcionišu, neophodan im je vitamin K2 za proces ekstrahepatične karboksilacije koja je filinalno omogućava vezivanje kalcijuma. Rezultat učešća vitamina K2 u aktivnosti MGP i osteokalcina ogleda se u činjenici da se kalcijum posredstvom pomenutih aktiviranih proteina“upućuje” na mesta gde je zaista potreban (kosti i zubi), dok sa druge strane, sprečava nagomilavanje kalcijuma u zidovima krvih sudova i mekih tkiva (srce, pluća, bubrezi, itd.).

Vitamin K2 i MGP za kardiovaskularno zdravlje

Kada su cirkulišuće koncentracije vitamina K2 snižene, veći deo MGP i osteokalcina ostaje nekarboksiliran, što se povezuje sa neopovoljnim ishodima, kao što su nastanak i progresija kardiovaskularnih bolesti. Do danas, MGP se smatra najpotentnijim inhibitorom klacifikacije na nivou kardiovaskularnog sisitema. Zbog činjenice da je funkcionalost MGP direktno zavisna od vitamina K2, ističe se značaj njegove prime u cilju očuvanja optimalnog zdravlja kardiovaskularnog sistema.

Povezanost vitamin K2 i MGP u kardioprotektivnom smislu potvrđena je velikom Roterdamskom studijom, čiji rezultati pokazuju da povećanim unosom vitamina K2 (ali ne i vitamin K1) ostvaruje snažan pozitivan efekat na kardiovaskularno zdravlje. Dodatno, rezultati pomenute studije upućuju da unos najmanje 32 µg/dan vitamina K2 rezultuje smanjenjem arterijske kalcifikacije i kardivaskularnog rizika, dok je za 25% redukovana stopa mortaliteta. U poslednjih 20 godina veliki broj studija je dodatno potvrdilo značaj suplementacije vitaminom K2 u cilju očuvanja zdravlja koštanog i kardiovaskularnog sistema.

Dva komercijalno najprimenjivanija oblika vitamin K2 u vidu suplemenata su MK-4 i MK-7. Iako je molekularni mehanizam delovanja obe forme istovetan, zbog razlika u hemijskoj strukturi, MK-7 ima bolju bioraspoloživost i čak 48 puta duže polu-vreme eliminacije čime je omogućeno bolje delovanje u ekstrahepatičnim tkivima, sa napomenom da je efekat suplementacije dozno zavisan.

Deficit vitamina K

Važno je naglasiti da je deficit vitamina K čest kod populacija koje imaju visok rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti, a rezultati dostupnih studija upućuju da se nedostatak vitamina K mnogo brže nadomešćuje primenom suplementa, nego samo promenom životnih i dijetarnih navika. Dodatno, od značaja je istaći i aspekt bezbednosti tokom suplementacije vitaminom K. Dosadašnja istraživanja upućuju da nema zabeleženih neželjenih i toksičnih efekata primene MK-7 oblika, uz napomenu da hiprokaguabilna stanja nisu zabeležena ni tokom primene doza većih od preporučenih dnevih potreba (1µg/kg/dan). Efikasna preporučena doza MK-7 oblika kao kardioprotektivnog nutijenta iznosi 180-360 µg/dan i ima za cilj očuvanje elastičnosti krvnih sudova i omogućavanje normalne funkcije krvnihsudova i srca.

Suplementi vitamina K2

Savetovanje sa lekarom ili farmaceutom oko započinjanja primene i izbora suplemenata vitamina K2, adekvatne doze i dužine primene, omogućiće bezbednu i efikasnu suplementaciju ovim važnim vitaminom u cilju očuvanja optimalnog zdravlja kardiovaskularnog sistema. Suplementacija vitaminom K2 se ne preopručuje kod trudnica, dojilja i osoba koji primenjuju varfarin, dok je individulani pristup neophodan kod pacijenata koji su na dugotrajnoj terapiji cefalosporinima i statinima.

 

 

Literatura:

  1. Vik H. Highlighting The Substantial Body Of Evidence Confirming The Importance Of Vitamin K2 As A Cardio-Support Nutrient, And How The Right K2 Makes All The Difference. Integr Med (Encinitas) 2019;18(6):24-28.
  2. Hariri E, Kassis N, Iskandar JP, et al. Vitamin K2-a neglected player in cardiovascular health: a narrative review. Open Heart 2021;8(2):e001715
  3. Li T, Wang Y, Tu WP. Vitamin K supplementation and vascular calcification: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Nutr 2023; 10:1115069. 
  4. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr 2004; 134(11): 3100-5.

Ostavite komentar

Tvoja adresa neće biti objavljena niti prosledjivana. Neophodna polja su označena *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.